Tävlingskategorier 2020

Kategorier i Publishingpriset 2020

Ett specifikt tävlingsbidrag kan tävla i enbart en kategori. Om du tycker att ditt tävlingsbidrag passar i flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Vi gör kontroller löpande under inlämningsperioden, och om vi flyttar ditt bidrag till en annan kategori, så meddelar vi dig.

FILMKATEGORIER

 • Tävlande filmer ska ha publicerats under perioden januari 2019 till och med maj 2020.
 • Om filmen är på ett annat språk än svenska eller engelska kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på engelska eller svenska.
 • Tävlande filmer måste finnas tillgängliga senast från 31 maj 2020 och året ut.
 • Om en tävlande film inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 31 maj 2020 och fram till en månad efter prisutdelningen.

Dokumentärfilmer NY

Filmade reportage som avspeglar verkligheten och som inte i första hand hör till någon annan filmkategori.

Filmer som marknadsför destinationer

Beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Filmer som marknadsför föreningar/organisationer

Marknadsför föreningar och organisationer av olika slag. Hit hör idéburen sektor.

Filmer som marknadsför företag/verksamheter

Marknadsför företag/verksamheter, såväl privata som allmänägda. Kan till exempel vara en företags-/verksamhetspresentation.

Filmer som marknadsför insamlingar

Marknadsför insamlingar av olika slag.

Filmer som marknadsför produkter

Marknadsför produkter av olika slag.

Filmer som marknadsför tjänster

Marknadsför tjänster och service av olika slag.

Informationsfilmer

Upplyser eller informerar, hör inte i första hand till någon annan filmkategori.

Opinionsbildningsfilmer

Har till syfte att påverka eller skapa debatt.

Populärvetenskap NY

Filmer som förmedlar vetenskaplig kunskap till en allmän publik.

Utbildnings-/instruktionsfilmer

Handledningar (motsv) med syfte att förmedla kunskaper/färdigheter.

PRINTKATEGORIER

 • Tävlande trycksaker ska ha publicerats under perioden januari 2019 till och med maj 2020.
 • Magasin, tidningar och tidskrifter kan tävla upprepade gånger i Publishingpriset, dock inte med samma nummer (utgåva) som året innan.
 • En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla, även om en tidigare upplaga tävlat förut.
 • Trycksaker som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla. Undantag från denna regel är kategorin Fackböcker oillustrerade.

BÖCKER

Bildverk/praktverk

Böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format. Kallas ibland coffee table books.

Fackböcker för barn och unga

Böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära. Kan vara utformade som sagoböcker.

Fackböcker – mat och dryck NY

Handlar om mat och/eller dryck. Hit hör kokböcker.

Fackböcker – oillustrerade NY

Oillustrerade eller mycket sparsamt illustrerade böcker med faktainnehåll, dvs böcker som inte är skönlitterära.

Fackböcker – populärvetenskap NY

Förmedlar vetenskaplig kunskap till en allmän publik.

Fackböcker – reportage/berättelser

Innehåller reportage eller berättelser. Exempel: antologier, bildberättelser, biografier.

Fackböcker – verksamhetshistoria

Belyser en verksamhets eller ett företags historia. Här ingår jubileumsböcker.

Fackböcker – övriga

Böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära och som inte hör hemma i någon av de andra fackbokskategorierna.

Handböcker/läromedel

Böcker eller häften avsedda att användas i undervisning, vid självstudier eller som referenslitteratur.

Dessutom:

Se den nya webbkategorin Bokförlagssajter nedan!

KATALOGER

Kataloger

Häften eller böcker som presenterar varor eller tjänster (motsv).

Magaloger

Kataloger med magasinkänsla, kombinerar egenskaper från magasin och kataloger, har ett redaktionellt innehåll – inte bara produkter (motsv). Denna kategori omfattar såväl periodiska magaloger som singelutgivna.

Programkataloger

Utbudsbeskrivningar från teatrar, opera- och musikscener, festivaler och liknande.

Utbildningskataloger

Utbudsbeskrivningar från universitet, högskola, gymnasium, kursinstitut och liknande.

MAGASIN/TIDNINGAR/TIDSKRIFTER

One shot-magasin UTGÅR

Tävlar från och med i år i någon av nedanstående tidningskategorier eller i kategorin Magaloger ovan alternativt i Informationstrycksaker längre ner.

Kundtidningar

Tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen.

Medborgartidningar

Gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till hushåll inom ett geografiskt avgränsat område med information från avsändaren, som kan vara kommun, administrativ region, idédriven organisation (till exempel församling, förening) eller liknande.

Medlemstidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc. När alla tävlingsbidrag kommit in delas denna kategori ofta upp, till exempel så här: Medlemstidningar bransch, Medlemstidningar individ, Medlemstidningar yrke.

Personaltidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudsakliga målgrupp är personalen på ett företag, en kommun etc.

Tidningar/tidskrifter – geografiska områden

Regelbundet distribuerade magasin (inkl bokasin) med journalistisk bevakning av ett avgränsat område, till exempel en stad eller en geografisk region.

Tidningar/tidskrifter – populärvetenskap NY

Förmedlar vetenskaplig kunskap till en allmän publik.

Tidningar/tidskrifter – övriga

Tidningar eller tidskrifter (inkl bokasin) som inte tillhör någon av de andra magasins-/tidnings-/tidskriftskategorierna.

Verksamhetstidningar

Tidningar eller tidskrifter som belyser ett företag eller en verksamhet och som distribueras till de flesta av följande grupper: personal, kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare.

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisningar – allmänägda företag

Från allmänägda företag som inte är börsnoterade.

Årsredovisningar – börsbolag

Från bolag som är börsnoterade.

Årsredovisningar – privat sektor

Från privata företag som inte är börsnoterade.

Årsredovisningar/verksamhetsberättelser – övriga

Från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc.
Obs! Årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.

YTTERLIGARE PRINTKATEGORIER

Destinationsguider

Huvudsyftet är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Informationstrycksaker

Trycksaker vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om produkter, tjänster etc och som inte i första hand hör till någon annan printkategori.

Rapporter

Trycksaker som redogör för ett projekt, ett utfört uppdrag eller för en undersökning eller liknande och som inte i första hand hör till någon annan printkategori. Exempel: hållbarhetsredovisningar, projektredovisningar, undersökningsresultat.

Verksamhetspresentationer

Belyser en verksamhet. Exempel: företagspresentationer.

WEBBKATEGORIER

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, Facebook-sidor eller pdf:er.
 • En webbplats kan – precis som tidningar och tidskrifter – tävla upprepade gånger i Publishingpriset. Att en sajt har tävlat i Publishingpriset innan 2020 utgör inget hinder för att anmäla den till årets tävling.
 • En tydligt  avgränsad del av en webbplats kan också tävla.
 • Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 31 maj 2020 och året ut.
 • Webbplatser som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

Akademisajter NY

Drivs av akademier.
Obs! Akademier i betydelsen sammanslutningar, inte i betydelsen institutioner för utbildning. Sådana tävlar i kategorin Informationssajter.

Bokförlagssajter NY

Drivs av bokförlag.
Obs! Tidnings-/tidskriftsförlag tävlar i kategorin Tidnings-/tidskriftssajter.

Informationssajter

Webbplatser som upplyser eller informerar och som inte i första hand hör till någon annan webbplatskategori.

Kampanjsajter

Påverkar, skapar debatt eller väcker intresse för produkter, tjänster, verksamheter etc. Eftersom kampanjsajter oftast ligger ute under en begränsad period, påminner vi här om tävlingsbestämmelsen att sajter måste finnas tillgängliga för juryn året ut för att kunna delta i tävlingen.

Kommunsajter NY

Webbplatser som drivs av kommuner.
Obs! Sajter som drivs av kommuner och som i första hand vänder sig till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar tävlar i kategorin Sajter som marknadsför destinationer.

Populärvetenskap NY

Webbplatser som förmedlar vetenskaplig kunskap till en allmän publik.

Sajter som marknadsför destinationer

Huvudsyftet är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Sajter som marknadsför föreningar/organisationer

Marknadsför föreningar och organisationer av olika slag.

Sajter som marknadsför företag/verksamheter NY

Webbplatser som marknadsför företag/verksamheter, såväl privata som allmänägda, och som inte i första hand hör till någon annan webbplatskategori.

Sajter som marknadsför produkter

Marknadsför huvudsakligen produkter av olika slag.

Sajter som marknadsför tjänster

Marknadsför huvudsakligen tjänster och service av olika slag.

Tidnings-/tidskriftssajter

Drivs av en eller flera tryckta tidningar/tidskrifter eller av ett tidnings-/tidskriftsförlag.
Obs! Webbtidningar som inte drivs av en tryckt tidning/tidskrift tävlar i kategorin Webbtidningar/webbtidskrifter.

Utbildnings-/instruktionssajter

Handledningar (motsv) i webbform med syfte att förmedla kunskaper/färdigheter.

Webbtidningar/webbtidskrifter

Webbplatser som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare etc och som inte drivs av en tryckt tidning eller tidskrift.

Årsredovisningar

Webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del av en webbplats) som är en årsredovisning.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2020 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen