Tävlingskategorier 2021

Kategorier i Publishingpriset 2021

Ett specifikt tävlingsbidrag kan tävla i enbart en kategori. Om du tycker att ditt tävlingsbidrag passar i flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Vi gör kontroller löpande under inlämningsperioden, och om vi flyttar ditt bidrag till en annan kategori, så meddelar vi dig.

FILMKATEGORIER

 • Tävlande filmer ska ha publicerats under perioden januari 2020 till och med 18 augusti (förlängt från 31 maj) 2021.
 • Om filmen är på ett annat språk än svenska eller engelska kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på engelska eller svenska.
 • Tävlande filmer måste finnas tillgängliga senast från 18augusti 2021 och året ut.
 • Om en tävlande film inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 18 augusti 2021 och året ut.

Filmer som marknadsför destinationer

Beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Filmer som marknadsför föreningar och organisationer

Marknadsför föreningar och organisationer av olika slag. Hit hör idéburen sektor.

Filmer som marknadsför företag och verksamheter

Marknadsför företag/verksamheter, såväl privata som allmänägda. Kan till exempel vara en företags-/verksamhetspresentation.

Filmer som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför produkter och tjänster av olika slag.

Informationsfilmer

Har till huvudsyfte att upplysa eller informera om sakförhållanden, företeelser, verksamheter etc och hör inte i första hand till någon annan filmkategori.

Opinionsbildningsfilmer

Har till syfte att påverka eller skapa debatt.

Reklamfilmer

Har till huvudsyfte att sälja och hör inte i första hand till någon annan filmkategori.

Utbildnings- och instruktionsfilmer

Handledningar (motsvarande) med syfte att förmedla kunskaper/färdigheter.

Varumärkesfilmer

Har till huvudsyfte att stärka ett varumärke.

PRINTKATEGORIER

 • Tävlande trycksaker ska ha publicerats under perioden januari 2020 till och med 18 augusti (förlängt från 31 maj) 2021.
 • Magasin, tidningar och tidskrifter kan tävla upprepade gånger i Publishingpriset, dock inte med samma nummer (utgåva) som året innan.
 • En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla, även om en tidigare upplaga tävlat förut.
 • Trycksaker som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

BÖCKER

Bildverk

Böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format. Kallas ibland praktverk eller coffee table books.

Fackböcker mat och dryck

Handlar om mat och/eller dryck. Hit hör kokböcker.

Fackböcker reportage och berättelser

Innehåller reportage eller berättelser. Exempel: antologier, bildberättelser, biografier.

Fackböcker övriga

Böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära och som inte hör hemma i någon av de andra fackbokskategorierna. ”Fackböcker övriga” är en beteckning som används under anmälningsperioden. När vi offentliggör finalister heter kategorin kort och gott Fackböcker.

Handböcker och läromedel

Böcker eller häften avsedda att användas i undervisning, vid självstudier eller som referenslitteratur.

KATALOGER

Kataloger

Häften eller böcker som presenterar varor eller tjänster (motsv).

Programkataloger

Häften som presenterar utbud från teatrar, konserthus och liknande.

Utbildningskataloger

Utbudsbeskrivningar från universitet, högskola, gymnasium, kursinstitut och liknande.

MAGASIN/TIDNINGAR/TIDSKRIFTER

Kundtidningar

Tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen.

Medborgartidningar

Gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till hushåll inom ett geografiskt avgränsat område med information från avsändaren, som kan vara kommun, administrativ region, idédriven organisation (till exempel församling, förening) eller liknande.

Medlemstidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc. När alla tävlingsbidrag kommit in delas denna kategori ofta upp, till exempel så här: Medlemstidningar bransch, Medlemstidningar individ, Medlemstidningar yrke.

Personaltidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudsakliga målgrupp är personalen på ett företag, en kommun etc.

Tidningar geografiska områden

Regelbundet distribuerade magasin (inklusive tabloider och bokasin) med journalistisk bevakning av ett avgränsat område, till exempel en stad eller en geografisk region.

Tidningar populärvetenskap

Förmedlar vetenskaplig kunskap till en allmän publik.

Tidningar övriga

Tidningar, tidskrifter och magasin (inklusive bokasin) som inte tillhör någon av de andra magasins-/tidnings-/tidskriftskategorierna. “Tidningar övriga” är en beteckning som används under anmälningsperioden. När vi offentliggör finalister heter kategorin kort och gott Tidningar och magasin. Beroende på vilken typ av bidrag som slutligen anmälts till denna kategori, kan den dock komma att delas, då vi strävar efter att tävlingsbidragen alltid ska jämföras med andra av samma typ.

Verksamhetstidningar

Tidningar eller tidskrifter som belyser ett företag eller en verksamhet och som distribueras till de flesta av följande grupper: personal, kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare.

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisningar allmänägda företag

Från allmänägda företag som inte är börsnoterade.

Årsredovisningar börsbolag

Från bolag som är börsnoterade.

Årsredovisningar och verksamhetsberättelser övriga

Från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc.
Obs! Årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.

Årsredovisningar privat sektor

Från privata företag som inte är börsnoterade.

YTTERLIGARE PRINTKATEGORIER

Destinationsguider

Huvudsyftet är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Informationstrycksaker

Trycksaker vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om sakförhållanden, företeelser, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan printkategori.

Rapporter

Trycksaker som redogör för ett projekt, ett utfört uppdrag eller för en undersökning eller liknande och som inte i första hand hör till någon annan printkategori. Exempel: hållbarhetsredovisningar, projektredovisningar, undersökningsresultat.

Reklamtrycksaker

Trycksaker vars huvudsyfte är att marknadsföra produkter, tjänster etc och som inte i första hand hör till någon annan printkategori.

Verksamhetshistoria

Belyser en verksamhets eller ett företags historia. Här ingår jubileumsskrifter.

Verksamhetspresentationer

Beskriver en verksamhet eller ett företag.

WEBBKATEGORIER

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, Facebook-sidor, pdf:er eller liknande.
 • En webbplats kan – precis som tidningar och tidskrifter – tävla upprepade gånger i Publishingpriset. Att en sajt har tävlat i Publishingpriset innan 2021 utgör inget hinder för att anmäla den till årets tävling.
 • En tydligt avgränsad del av en webbplats kan också tävla.
 • Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 18 augusti 2021 och året ut.
 • Webbplatser som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

Informationssajter

Webbplatser som upplyser eller informerar och som inte i första hand hör till någon annan webbplatskategori.

Kampanjsajter

Påverkar, skapar debatt eller väcker intresse för produkter, tjänster, verksamheter etc. Eftersom kampanjsajter oftast ligger ute under en begränsad period, påminner vi här om tävlingsbestämmelsen att sajter måste finnas tillgängliga för juryn året ut för att kunna delta i tävlingen.

Sajter som marknadsför destinationer

Huvudsyftet är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Sajter som marknadsför föreningar och organisationer

Webbplatser som marknadsför föreningar och organisationer och som inte i första hand hör till någon annan webbplatskategori.

Sajter som marknadsför företag och verksamheter

Webbplatser som marknadsför företag eller verksamheter, såväl privata som allmänägda, och som inte i första hand hör till någon annan webbplatskategori.

Sajter som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför huvudsakligen produkter, tjänster och/eller service av olika slag.

Samhällssajter

Webbplatser som drivs av kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor och som inte i första hand hör till någon annan webbplatskategori.

Utbildnings- och instruktionssajter

Handledningar (motsvarande) i webbform med syfte att förmedla kunskaper/färdigheter.

Webbtidningar och nättidningar

Webbplatser som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare etc. Med eller utan pappersutgåva.

Årsredovisningar webb

Webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del av en webbplats) som är en årsredovisning.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen