Tävlingskategorier 2022

Kategorier i Publishingpriset 2022

Ett specifikt tävlingsbidrag kan tävla i enbart en kategori. Om du tycker att ditt tävlingsbidrag passar i flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Vi gör kontroller löpande under inlämningsperioden, och om vi flyttar ditt bidrag till en annan kategori, så meddelar vi dig.

ANNONSKATEGORIER

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart regelrätta annonser/annonstavlor, det vill säga inte andra typer av marknadsföring, såsom till exempel influencer marketing.
 • Denna tävlingsavdelning omfattar annonser avsedda för publicering i print och/eller digitalt samt annonstavlor (stortavlor, billboard, affischer, trafikreklam och liknande).
 • Flera annonser/annonstavlor – dock max fem – i en sammanhängande/homogen serie kan tävla som ett tävlingsbidrag.
 • Annonsen/annonstavlan/serien måste ha varit publicerad minst en gång i något betalt medium under perioden 1 januari 2021 – 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Denna tävlingsavdelning omfattar inte annonser/annonstavlor som innehåller rörlig bild.
 • Ett antal disparata annonser/annonstavlor kan inte anmälas som en serie.
 • En avbildning per annons laddas upp som högupplöst pdf (eller liknande) med anmälningsformuläret.

Annonser/annonstavlor med samhällsinformation

Annonser/annonstavlor från kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor.

Annonser/annonstavlor som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför huvudsakligen produkter, tjänster och/eller service av olika slag.

Annonser/annonstavlor som marknadsför verksamheter

Marknadsför föreningar, organisationer, företag eller andra verksamheter.

Varumärkesannonser/-annonstavlor

Annonser/annonstavlor som har till huvudsyfte att stärka ett varumärke.

Öppen kategori annonser/annonstavlor

Här kan du anmäla annonser/annonstavlor som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Utifrån dessa anmälningar skapar vi där så är möjligt nya kategorier. I annat fall returnerar vi anmälningsavgiften.

DIGITALA PUBLIKATIONER

 • Detta tävlingsområde omfattar pdf:er publicerade för läsning på skärm – inga andra format.
 • Tävlande publikationer ska ha publicerats under perioden januari 2021 till och med 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Att en viss publikation tävlar med en printversion utgör inget hinder för att tävla även med den digitala versionen.
 • Publikationer som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.
 • Ange i första hand webbadress (URL) till en kostnadsfri bläddringsbar pdf i anmälningsformuläret. Om den digitala publikationen inte finns som kostnadsfri bläddringsbar pdf, ladda då upp den tävlande pdf:en i anmälningsformuläret. Inkomna pdf:er kommer enbart att kunna nås av tävlingsledningen och juryledamöterna.

Digitala fackböcker

Digitala böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära.

Digitala informationspublikationer

Digitala publikationer vars syfte är att upplysa eller informera.

Digitala tidningar och magasin

Digitala tidningar, tidskrifter och magasin.

Digitala årsredovisningar och rapporter

Digitala årsredovisningar samt rapporter som redogör för verksamhetsresultat, projekt, uppdrag, undersökning eller liknande. Exempel: årsrapporter av olika slag, forskningsrapporter, projektredovisningar, hållbarhetsredovisningar.

Digitala publikationer öppen kategori

Här kan du anmäla digitala publikationer som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Utifrån dessa anmälningar skapar vi där så är möjligt nya kategorier. I annat fall returnerar vi anmälningsavgiften.

FILMKATEGORIER

 • Tävlande filmer ska ha publicerats under perioden januari 2021 till och med 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Om filmen är på ett annat språk än svenska eller engelska kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på engelska eller svenska.
 • Tävlande filmer måste finnas tillgängliga senast från 31 maj 2022 och året ut.
 • Om en tävlande film inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 7 juni 2022 och året ut.

Filmer som marknadsför destinationer

Beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Filmer som marknadsför föreningar och organisationer

Marknadsför föreningar och organisationer av olika slag. Hit hör idéburen sektor.

Filmer som marknadsför företag och verksamheter

Marknadsför företag/verksamheter, såväl privata som allmänägda. Kan till exempel vara en företags-/verksamhetspresentation.

Filmer som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför produkter och tjänster av olika slag.

Informationsfilmer

Har till huvudsyfte att upplysa eller informera om sakförhållanden, företeelser, verksamheter etc och hör inte i första hand till någon annan filmkategori.

Opinionsbildningsfilmer

Har till syfte att påverka eller skapa debatt.

Varumärkesfilmer

Har till huvudsyfte att stärka ett varumärke.

PRINTKATEGORIER

 • Tävlande trycksaker ska ha publicerats under perioden januari 2021 till och med 7 juni (förlängt från 31 maj) 2022.
 • Magasin, tidningar och tidskrifter kan tävla år efter år i Publishingpriset, dock inte med samma nummer (utgåva) som året innan.
 • En tidning/tidskrift kan tävla med både en printversion och en digital version samt med sin webbplats.
 • Om en tidskrift utkommit med en specialutgåva (som radikalt avviker från de reguljära utgåvorna) går det bra att anmäla både denna specialutgåva och en av de reguljära utgåvorna.
 • En tidning/tidskrift kan inte tävla med fler än en reguljär utgåva per år.
 • En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla, även om en tidigare upplaga tävlat förut.
 • Trycksaker som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

BÖCKER

Bildverk

Böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format. Kallas ibland praktverk eller coffee table books.

Fackböcker mat och dryck

Handlar om mat och/eller dryck. Hit hör kokböcker.

Fackböcker reportage och berättelser

Innehåller reportage eller berättelser. Exempel: antologier, bildberättelser, biografier.

Fackböcker övriga

Böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära och som inte hör hemma i någon av de andra fackbokskategorierna. ”Fackböcker övriga” är en beteckning som används under anmälningsperioden. När vi offentliggör finalister heter kategorin kort och gott Fackböcker.

Handböcker och läromedel

Böcker eller häften avsedda att användas i undervisning, vid självstudier eller som referenslitteratur.

MAGASIN/TIDNINGAR/TIDSKRIFTER

Kundtidningar

Tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen.

Magasin geografiska områden

Regelbundet distribuerade magasin (inklusive tabloider och bokasin) med bevakning av ett avgränsat område, till exempel en stad eller en geografisk region.

Medborgartidningar

Gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till hushåll inom ett geografiskt avgränsat område med information från avsändaren, som kan vara kommun, administrativ region, idédriven organisation (till exempel församling, förening) eller liknande.

Medlemstidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc.

Personaltidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudsakliga målgrupp är personalen på ett företag, en kommun etc.

Tidningar populärvetenskap

Förmedlar vetenskaplig kunskap till en allmän publik.

Tidningar och magasin övriga

Tidningar, tidskrifter och magasin (inklusive bokasin) som inte tillhör någon av de andra magasins-/tidnings-/tidskriftskategorierna. “Tidningar och magasin övriga” är en beteckning som används under anmälningsperioden. När vi offentliggör finalister heter kategorin kort och gott Tidningar och magasin.

Verksamhetstidningar

Tidningar eller tidskrifter som belyser ett företag eller en verksamhet och som distribueras till de flesta av följande grupper: personal, kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare.

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisningar allmänägda företag

Från allmänägda företag som inte är börsnoterade.

Årsredovisningar börsbolag

Från bolag som är börsnoterade.

Årsredovisningar och verksamhetsberättelser

Från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc.
Obs! Årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.

Årsredovisningar privat sektor

Från privata företag som inte är börsnoterade.

YTTERLIGARE PRINTKATEGORIER

Informationstrycksaker

Trycksaker vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om sakförhållanden, företeelser, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan printkategori.

Kataloger

Utställningskataloger, produktkataloger, säsongsprogram (utbud från teatrar, konserthus och liknande), utbildningskataloger (utbudsbeskrivningar från universitet, högskolor, gymnasier, kursinstitut och liknande) etc.

Rapporter

Trycksaker som redogör för ett projekt, ett utfört uppdrag eller för en undersökning eller liknande och som inte i första hand hör till någon annan printkategori. Exempel: hållbarhetsredovisningar, projektredovisningar, undersökningsresultat.

Verksamhetshistoria

Belyser en verksamhets eller ett företags historia. Här ingår jubileumsskrifter.

WEBBKATEGORIER

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, Facebook-sidor, pdf:er eller liknande. Pdf:er kan tävla i Publishingprisets nya tävlingsavdelning Digitala publikationer, se ovan.
 • En webbplats kan – precis som tidningar och tidskrifter – tävla upprepade gånger i Publishingpriset. Att en sajt har tävlat i Publishingpriset innan 2022 utgör inget hinder för att anmäla den till årets tävling.
 • En tydligt avgränsad del av en webbplats kan också tävla.
 • En tidning/tidskrift kan tävla med både sin printversion och sin webbplats.
 • Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 7 juni 2022 och året ut.
 • Webbplatser som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

Informationssajter

Webbplatser som upplyser eller informerar.

Sajter som marknadsför destinationer

Huvudsyftet är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Sajter som marknadsför föreningar och organisationer

Webbplatser som marknadsför föreningar och organisationer.

Sajter som marknadsför företag och verksamheter

Webbplatser som marknadsför företag eller verksamheter, såväl privata som allmänägda.

Sajter som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför huvudsakligen produkter, tjänster och/eller service av olika slag.

Samhällssajter

Webbplatser som drivs av kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor.

Utbildnings- och instruktionssajter

Handledningar (motsvarande) i webbform med syfte att förmedla kunskaper/färdigheter.

Webbtidningar och nättidningar

Webbplatser som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare etc. Här kan du tävla både om du har en pappersutgåva och om du inte har det.

Årsredovisningar webb

Webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del av en webbplats) som är en årsredovisning.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset® och PP-märket® är registrerade varumärken • Copyright © 1990–2023 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Utvecklad av WebbPlatsen