Tävlingsregler

Regler för Publishingpriset 2018

 

Filmer

F1. Tävlande filmer ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Om filmen är på ett annat språk kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på engelska eller svenska.

F2. Tävlande filmer ska vara publicerade under perioden januari 2017 till och med 8 juni 2018.

F3. Tävlande filmer ska finnas tillgängliga för allmänheten utan kostnad senast från 9 juni 2018 och året ut.

F4. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Print

P1. Tävlande trycksaker ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. För att ett tävlingsbidrag ska räknas som magasin, tidning eller tidskrift krävs att det utkommer med minst två nummer per år. Trycksaker som innehåller enbart text eller enbart bild kan inte tävla.

P2. Tävlande trycksaker ska vara publicerade under perioden januari 2017 till och med 8 juni 2018.

P3. En specifik tidning/tidskrift kan bara tävla med ett nummer (en utgåva).

P4. En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla – även om en tidigare upplaga tävlat förut.

P5. Samtidigt med registreringen skickar du per brev eller paket sex exemplar av trycksaken. Om det gäller en tidning eller tidskrift måste vart och ett av de sex exemplaren vara av samma nummer. De sex exemplaren kan även skickas senare – ange bara ungefärligt datum för detta i samband med registreringen av tävlingsbidraget. Insända trycksaker returneras ej.
Adress för de sex exemplaren:
Publishingpriset
Flygfältsgatan 16 A
423 37 Torslanda
Försändelsen behöver inte märkas, eftersom vi identifierar den med hjälp av tävlingsbidragets namn i anmälningsformuläret.
Eventuell tulldeklaration
Om du sänder ditt tävlingsbidrag från annat avsändarland än Sverige samt om det krävs tulldeklaration, ber vi dig skriva följande: Contest material. No commercial value. Not for sale.

P6. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Webbplatser

W1. Tävlande webbplatser ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.

W2. Tävlande webbplatser ska finnas tillgängliga för allmänheten utan kostnad senast från 9 juni 2018 och året ut. Eventuella lösenordsskyddade delar av den tävlande webbplatsen exkluderas vid bedömningen.

W3. En tydligt avgränsad del av en webbplats kan också tävla.

W4. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Regler för samtliga kategorier

S1. Ordinarie anmälningsavgift är 2.960 kr exklusive moms per tävlingsbidrag. Vid tidig anmälan är avgiften lägre, vid sen anmälan högre.

S2. Tävlingsbidraget registreras av anmälaren i anmälningsformuläret på tävlingens webbplats. Sista dag för registrering är 31 maj 2018 (förlängt till 8 juni).

S3. När byrå, konsult, tryckeri eller produktionsföretag anmäler tävlingsbidrag, ska detta ske i samråd med kunden.

S4. Ett specifikt tävlingsbidrag kan bara tävla i en kategori.

S5. Om det existerar två eller flera språkversioner av en produkt, kan bara en av versionerna anmälas till tävlingen.

S6. Anmälaren ansvarar för att tävlingsbidraget följer etiska regler och inte strider mot gällande lag.

S7. Juryn kan byta kategori på ett tävlingsbidrag som bedöms passa bättre i en annan kategori. Juryn kan också under pågående tävlingstermin slå samman kategorier eller skapa nya. Vid för få tävlande i en kategori flyttas de tävlande bidragen i första hand till annan kategori. Om det inte finns någon passande kategori, returneras deltagaravgiften.

S8. Enstaka sidor och detaljer av sidor från deltagande webbplatser, enstaka klipp ur deltagande filmer samt enstaka sidor och detaljer av sidor från tävlande trycksaker kan komma att avbildas/återges på tävlingens webbplats och under prisutdelningen samt i Publishingprisets publikationer. Att delta i tävlingen innebär att man ger tillstånd till sådan publicering.

S9. De tävlandes namn, adressuppgifter med mera behandlas med hjälp av digital informationsteknik och lagras hos Publishingpriset för framtida marknadsföring av tävlingen.

S10. Uppdragsgivaren (motsvarande) och byrån (motsvarande) har rätt att använda tävlingens emblem (nominerad, vinnare) i sin marknadsföring.

S11. Juryns beslut kan inte överklagas.

S12. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa tävlingsbidrag som bryter mot någon av reglerna ovan.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2018 Publishingpriset AB • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen