Tävlingsregler

Regler för Publishingpriset 2021

 

Filmer

F1. Tävlande filmer ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Om filmen är på ett annat språk kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på svenska eller engelska.

F2. Om det föreligger en serie korta filmer på samma tema och för samma uppdragsgivare kan man antingen tävla med en eller flera av dessa individuellt eller tävla med hela serien som ett tävlingsbidrag. Filmserien måste i så fall läggas samman till en film.

F3. Tävlande filmer ska ha publicerats under perioden januari 2020 till och med 18 augusti 2021 (förlängt från 31 maj).

F4. Tävlande filmer ska finnas tillgängliga senast från 18 augusti 2021 och året ut.

F5. Om en tävlande film inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn ha åtkomst till den senast från 18 augusti 2021 och året ut.

F6. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Print

P1. Tävlande trycksaker ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Trycksaker som innehåller enbart text eller enbart bild kan inte tävla.

P2. Tävlande trycksaker ska ha publicerats under perioden januari 2020 till och med 18 augusti 2021 (förlängt från 31 maj).

P3. En specifik tidning/tidskrift kan bara tävla med ett nummer (en utgåva) per tävlingsår.

P4. En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla, även om en tidigare upplaga tävlat förut.

P5. Samtidigt med registreringen skickar du per brev eller paket sex exemplar av trycksaken. De sex exemplaren kan även skickas senare – ange bara ungefärligt datum för detta i samband med registreringen av tävlingsbidraget. Om det gäller en tidning eller tidskrift måste vart och ett av de sex exemplaren vara av samma nummer. Insända trycksaker returneras ej.
Adress för de sex exemplaren:
Publishingpriset
Anna Axelson
Flygfältsgatan 16 A
423 37 Torslanda

P6. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Webbplatser

W1. Tävlande webbplatser ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Webbplatser som innehåller enbart text eller enbart bild kan inte tävla.

W2. Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn ha åtkomst till den senast från 18 augusti 2021 och året ut.

W3. En tydligt avgränsad del av en webbplats kan också tävla.

W4. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Regler för samtliga kategorier

S1. Ordinarie anmälningsavgift är 3.980 kr exklusive moms per tävlingsbidrag. Vid tidig anmälan är avgiften lägre, vid sen anmälan högre.

S2. Tävlingsbidraget registreras av anmälaren i anmälningsformuläret här på tävlingens webbplats. Formuläret är tillgängligt från och med 18 januari 2021. Sista dag för registrering är 18 augusti 2021 (förlängt från 31 maj).

S3. När byrå, konsult, tryckeri eller produktionsföretag anmäler tävlingsbidrag, ska detta ske i samråd med uppdragsgivaren.

S4. Ett specifikt tävlingsbidrag kan bara tävla i en kategori.

S5. Om det existerar två eller flera språkversioner av en produkt, kan bara en av versionerna anmälas till tävlingen.

S6. Anmälaren ansvarar för att tävlingsbidraget följer etiska regler och inte strider mot gällande lag.

S7. Juryn kan byta kategori på ett tävlingsbidrag som bedöms passa bättre i en annan kategori. Juryn kan också under pågående tävlingstermin slå samman kategorier eller skapa nya. Vid för få tävlande i en kategori flyttas de tävlande bidragen i första hand till annan kategori. Om det inte finns någon passande kategori, returneras deltagaravgiften.

S8. Enstaka sidor och detaljer av sidor från deltagande webbplatser, enstaka klipp ur deltagande filmer samt enstaka sidor och detaljer av sidor från tävlande trycksaker kan komma att avbildas/återges på tävlingens webbplats och under prisutdelningen samt i Publishingprisets kanaler/publikationer. Att delta i tävlingen innebär att man ger tillstånd till sådan publicering.

S9. De tävlandes namn, adressuppgifter med mera behandlas med hjälp av digital informationsteknik och lagras hos Publishingpriset för framtida marknadsföring av tävlingen.
Vår integritetspolicy

S10. Såväl uppdragsgivaren (motsvarande) som byrån (motsvarande) har rätt att använda tävlingens emblem (nominerad, guld, silver, Grand Prix) i sin marknadskommunikation.

S11. Juryns beslut kan inte överklagas.

S12. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa tävlingsbidrag som bryter mot någon av reglerna ovan eller av annat skäl bedöms som olämpligt.

Denna sida senast uppdaterad 2021-05-17

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2021 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen