Tävlingsregler

Regler för Publishingpriset 2024

Till regler för Publishingpriset Student

Annons

A1. Tävlande annonser ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.

A2. Tävlande annonser måste ha varit publicerade minst en gång under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024.

A3. Flera annonser – dock max fem – i en sammanhängande/homogen serie kan tävla som ett tävlingsbidrag.

A4. Ett antal disparata annonser kan inte anmälas som en serie.

A5. En avbildning per annons laddas upp som högupplöst pdf (eller liknande) med anmälningsformuläret.

A6. Rena filmer tävlar i avdelningen Film.

A7. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Digital publikation

D1. Detta tävlingsområde omfattar pdf:er publicerade för läsning på skärm.

D2. Tävlande publikationer ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Publikationer som innehåller enbart text eller enbart bild kan inte tävla.

D3. Tävlande publikationer ska vara publicerade under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024.

D4. En specifik digital tidning/tidskrift kan bara tävla med ett nummer (en utgåva) per tävlingsår men om en digital tidskrift utkommit med en specialutgåva (som tydligt avviker från de reguljära utgåvorna) går det bra att anmäla både denna specialutgåva och en av de reguljära utgåvorna.

D5. En digital tidning/tidskrift kan inte tävla med fler än en reguljär utgåva per år.

D6. Att en viss publikation tävlar med en printversion eller med sin webb utgör inget hinder för att tävla även med den digitala versionen.

D7. Ange i första hand webbadress till en kostnadsfri pdf i anmälningsformuläret. Om den digitala publikationen inte finns på nätet som kostnadsfri pdf, ladda då upp den tävlande pdf:en i anmälningsformuläret. Inkomna pdf:er kommer enbart att göras tillgängliga för tävlingsledningen och juryledamöterna.

D8. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Film

F1. Tävlande filmer ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Om filmen är på ett annat språk kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på svenska eller engelska.

F2. Om det föreligger en serie korta filmer på samma tema och för samma uppdragsgivare kan man antingen tävla med en eller flera av dessa individuellt, det vill säga som separata tävlingsbidrag, eller med delar av serien som ett tävlingsbidrag. Om det senare, så måste dessa delar läggas samman till en film. Om länken vi får leder till fler än en film, bedömer juryn endast den första.

F3. Tävlande filmer ska ha publicerats under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024.

F4. Tävlande filmer ska finnas tillgängliga senast från 31 maj 2024 och året ut.

F5. Om en tävlande film inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryns ledamöter beredas åtkomst till den senast från 31 maj 2024 och året ut.

F6. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Print

P1. Tävlande trycksaker ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Trycksaker som innehåller enbart text eller enbart bild kan inte tävla.

P2. Tävlande trycksaker ska ha publicerats under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024.

P3. En specifik tidning/tidskrift kan bara tävla med ett nummer (en utgåva) per tävlingsår men om en tidskrift utkommit med en specialutgåva (som tydligt avviker från de reguljära utgåvorna) går det bra att anmäla både denna specialutgåva och en av de reguljära utgåvorna.

P4. En tidning/tidskrift kan inte tävla med fler än en reguljär utgåva per år.

P5. En publikation kan tävla med både en printversion och en digital version (dvs i avdelningarna Webb och/eller Digital publikation).

P6. En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla, även om en tidigare upplaga tävlat förut.

P7. Samtidigt med registreringen skickar du per brev eller paket sex exemplar av trycksaken. De sex exemplaren kan även skickas senare – ange i så fall ungefärligt datum för detta i samband med registreringen av tävlingsbidraget. Om det gäller en tidning eller tidskrift måste vart och ett av de sex exemplaren vara av samma nummer. Insända trycksaker returneras ej.
Adress för de sex exemplaren:
Publishingpriset
Anna Axelson
Flygfältsgatan 16 A
423 37 Torslanda

P8. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Webb

W1. Tävlande webbplatser ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.

W2. Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryns ledamöter beredas åtkomst till den senast från 31 maj 2024 och året ut.

W3. En tydligt avgränsad del av en webbplats kan också tävla.

W4. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Regler för samtliga kategorier

S1. Ordinarie anmälningsavgift är 4.190 kr exklusive moms per tävlingsbidrag. Vid tidig anmälan är avgiften lägre, vid sen anmälan högre. Småföretagare får 1.500 kronors avdrag per tävlingsbidrag (gäller företag med 1–2 personer).

S2. Tävlingsbidraget registreras av anmälaren i anmälningsformuläret här på tävlingens webbplats. Formuläret är tillgängligt från och med 15 januari 2024. Sista dag för registrering är 5 juni 2024.

S3. När byrå, konsult, tryckeri eller produktionsföretag anmäler tävlingsbidrag, ska detta ske i samråd med uppdragsgivaren.

S4. Ett specifikt tävlingsbidrag kan bara tävla i en kategori. Se dock D4 och P3 ovan.

S5. Om det existerar två eller flera språkversioner av en produkt, kan bara en av versionerna anmälas till tävlingen, såvida de inte tävlar i olika avdelningar, dvs till exempel i Print, Webb och Digital publikation.

S6. Anmälaren ansvarar för att tävlingsbidraget följer etiska regler och inte strider mot gällande lag.

S7. Juryn kan byta kategori på ett tävlingsbidrag som bedöms passa bättre i en annan kategori. Juryn kan också under pågående tävlingstermin slå samman kategorier eller skapa nya. Vid för få tävlande i en kategori flyttas de tävlande bidragen i första hand till annan kategori. Om det inte finns någon passande kategori, returneras deltagaravgiften.

S8. Enstaka sidor, och detaljer av sidor, bilder och i förekommande fall filmklipp från deltagande tävlingsbidrag kan komma att avbildas/återges på tävlingens webbplats och under prisutdelningen samt i Publishingprisets kanaler/publikationer. Att delta i tävlingen innebär att man ger tillstånd till sådan publicering.

S9. De tävlandes namn, adressuppgifter med mera behandlas med hjälp av digital informationsteknik och lagras hos Publishingpriset för framtida marknadsföring av tävlingen.
Vår integritetspolicy

S10. Såväl uppdragsgivaren (motsvarande) som byrån (motsvarande) har efter nominering, vinst och/eller inträde i Hall of Fame rätt att använda tävlingens motsvarande emblem i sin marknadskommunikation.

S11. Juryns beslut kan inte överklagas.

S12. Insända trycksaker returneras ej.

S13. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa tävlingsbidrag som bryter mot någon av reglerna ovan eller av annat skäl bedöms som olämpligt.

Sidan uppdaterad 2023-12-19