Tävlingsregler

Regler för Publishingpriset 2017

Tävlingsregler för 2018 kommer här strax efter årsskiftet

Filmkategorier

F1. Tävlande filmer ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska. Om filmen är på ett annat språk kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på engelska, norska eller svenska.

F2. Tävlande filmer ska vara publicerade under perioden januari 2016 till och med maj 2017.

F3. Tävlande filmer ska finnas tillgängliga för allmänheten utan kostnad senast från 1 juni 2017 och året ut.

F4. Maxlängden på en film har varit 8 minuter, men den tidsgränsen togs bort 26 april.

F5. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Printkategorier

P1. Tävlande trycksaker ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.

P2. Tävlande trycksaker ska vara publicerade under perioden januari 2016 till och med maj 2017.

P3. En specifik trycksak kan bara tävla i en printkategori. Däremot kan du tävla med flera olika trycksaker i samma kategori.

P4. En specifik tidning/tidskrift kan bara tävla med ett nummer (en utgåva).

P5. En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla – även om en tidigare upplaga tävlat förut.

P6. Samtidigt med registreringen skickar du per brev eller paket sex exemplar av trycksaken. Om det gäller en tidning eller tidskrift måste vart och ett av de sex exemplaren vara av samma nummer. De sex exemplaren kan även skickas senare, under förutsättning att planerat datum för detta anges vid registreringen av tävlingsbidraget. Insända trycksaker returneras ej.
Adress för de sex exemplaren:
Publishingpriset
Flygfältsgatan 16 A
423 37 Torslanda, Sverige
Försändelsen behöver inte märkas, eftersom vi identifierar den med hjälp av produktens namn i anmälningsformuläret.
Eventuell tulldeklaration
Om du sänder ditt tävlingsbidrag från annat avsändarland än Sverige samt om det krävs tulldeklaration, ber vi dig skriva följande: Contest material. No commercial value. Not for sale.

P7. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Webbplatskategorier

W1. Tävlande webbplatser ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.

W2. Tävlande webbplatser ska finnas tillgängliga för allmänheten utan kostnad senast från 1 juni 2017 och året ut. Eventuella lösenordsskyddade delar av den tävlande webbplatsen exkluderas vid bedömningen.

W3. En tydligt avgränsad del av en webbplats kan också tävla.

W4. En specifik webbplats eller webbplatsdel kan bara tävla i en kategori. Däremot kan du tävla med flera olika webbplatser/webbplatsdelar i samma kategori.

W5. Dessutom gäller Regler för samtliga kategorier nedan.

Regler för samtliga kategorier

S1. Ordinarie anmälningavgift är 2.690 kr exklusive moms per tävlingsbidrag. Vid tidig anmälan är avgiften lägre, vid sen anmälan högre.

S2. Tävlingsbidraget registreras av anmälaren i anmälningsformuläret. Sista dag för registrering är 31 maj 2017.

S3. När en byrå, en konsult, ett tryckeri eller ett produktionsföretag gör en anmälan till tävlingen, ska detta ske i samråd med kunden.

S4. Om det existerar två eller flera språkversioner av en produkt, kan bara en av versionerna anmälas till tävlingen.

S5. Anmälaren ansvarar för att tävlingsbidraget följer etiska regler och inte strider mot gällande lag.

S6. Juryn kan byta kategori på ett tävlingsbidrag som bedöms bättre passa i en annan kategori. Juryn kan också slå samman kategorier eller skapa nya. Vid för få tävlande i en kategori flyttas det tävlande bidraget i första hand till annan. Om någon passande sådan inte finns, returneras deltagaravgiften.

S7. Enstaka sidor och detaljer av sidor från deltagande webbplatser, enstaka klipp ur deltagande filmer samt enstaka sidor och detaljer av sidor från deltagande trycksaker kan komma att avbildas/återges på tävlingens webbplats, under prisutdelningen samt i Publishingprisets publikationer. Deltagande i tävlingen innebär tillståndsgivning till sådan publicering.

S8. De tävlandes namn, adressuppgifter med mera behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos Publishingpriset. Uppgifterna sprids inte utanför kretsen av arrangör och partners.

S9. Uppdragsgivaren (motsvarande) och byrån (motsvarande) har rätt att använda tävlingens emblem (nominerad, vinnare) i sin publicitet och marknadsföring.

S10. Juryns beslut kan inte överklagas.

S11. Anställda hos tävlingens arrangör och partners får inte delta i tävlingen. Arrangören förbehåller sig också rätten att avvisa tävlingsbidrag i andra fall där arrangören anser att jävsförhållanden föreligger.