Tävlingskategorier 2024

Kategorier i Publishingpriset 2024

 

Publishingpriset erbjuder 38 kategorier fördelade på fem olika tävlingsavdelningar: Annons, Digital publikation, Film, Print och Webb, samt kategorierna Film och Annons i årets nyhet Publishingpriset Student.

Ett specifikt tävlingsbidrag kan tävla i enbart en kategori. Om du tycker att ditt tävlingsbidrag passar i flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Vi gör kontroller löpande under inlämningsperioden, och om vi flyttar ditt bidrag till en annan kategori, så meddelar vi dig.

En produkt, till exempel en tidning eller årsredovisning, kan däremot tävla i flera olika tävlingsavdelningar; med den tryckta varianten i avdelningen Print, den publicerade pdf:en i avdelningen Digital publikation, och sajten i avdelningen Webb.

 

ANNONS

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart regelrätta annonser/annonstavlor, det vill säga inte andra typer av marknadsföring, såsom till exempel influencer marketing, filmer etc.
 • Tävlande annonser ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.
 • Denna tävlingsavdelning omfattar annonser avsedda för publicering i print och/eller digitalt samt annonstavlor (stortavlor, billboard, affischer, trafikreklam och liknande).
 • Flera annonser/annonstavlor – dock max fem – i en sammanhängande/homogen serie kan tävla som ett tävlingsbidrag.
 • Annonsen/annonstavlan/serien måste ha varit publicerad minst en gång under perioden 1 januari 2023 – 31 maj 2024.
 • Ett antal disparata annonser/annonstavlor kan inte anmälas som en serie.
 • En avbildning per annons laddas upp som högupplöst pdf (eller liknande) med anmälningsformuläret.

Annonser med samhällsinformation

Annonser med syfte att informera medborgare. Avsändare är kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor.

Annonser som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför huvudsakligen produkter, tjänster och/eller service av olika slag.

Annonser som marknadsför verksamheter

Marknadsför föreningar, organisationer, företag eller andra verksamheter.

Varumärkesannonser

Annonser som har till huvudsyfte att stärka ett varumärke.

 

DIGITAL PUBLIKATION

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart pdf:er publicerade för läsning på skärm, det vill säga inga andra format.
 • Tävlande publikationer ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.
 • Tävlande publikationer ska ha publicerats någon gång under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024.
 • Att en viss publikation tävlar med en printversion eller med sin webb utgör inget hinder för att tävla även med den digitala versionen.
 • Publikationer som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla, eftersom de inte går att bedöma (och rangordna) enligt tävlingens samtliga bedömningskriterier.
 • Ange i första hand webbadress (URL) till en kostnadsfri bläddringsbar pdf i anmälningsformuläret. Om den digitala publikationen inte finns som kostnadsfri bläddringsbar pdf, ladda då upp den tävlande pdf:en i anmälningsformuläret. Inkomna pdf:er kommer enbart att kunna nås av tävlingsledningen och juryledamöterna.

Digitala tidningar

Publicerade pdf:er av medlemstidningar, kundtidningar, medborgartidningar, helgmagasin etc. Webbtidningar tävlar i avdelningen Webb.

Digitala årsredovisningar och rapporter

Publicerade pdf:er av årsredovisningar samt rapporter som redogör för verksamhetsresultat, projekt, uppdrag, undersökning eller liknande.

Digitalt informationsmaterial

Publicerade pdf:er av handböcker, broschyrer, foldrar etc vars syfte är att upplysa eller informera.

 

FILM

 • Tävlande filmer ska ha publicerats någon gång under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024.
 • Om filmen är på ett annat språk än svenska eller engelska kan den ändå tävla, under förutsättning att den är försedd med undertexter på engelska eller svenska.
 • Om det föreligger en serie korta filmer på samma tema och för samma uppdragsgivare kan man antingen tävla med en eller flera av dessa individuellt, det vill säga som separata tävlingsbidrag, eller med utvalda delar av serien som ett tävlingsbidrag. Om det senare, så måste dessa delar läggas samman till en film. Om länken vi får leder till fler än en film, bedömer juryn endast den första.
 • Tävlande filmer måste finnas tillgängliga för juryns ledamöter senast från 31 maj 2024 och året ut.

Filmer som marknadsför besöksmål och evenemang

Marknadsför ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning, ett evenemang etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Filmer som marknadsför föreningar och organisationer

Marknadsför föreningar och organisationer av olika slag.

Filmer som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför produkter, tjänster och/eller service av olika slag.

Informationsfilmer

Upplyser eller informerar om sakförhållanden, samhällsfrågor, företeelser, verksamheter, forskningsresultat etc, och hör inte i första hand till någon annan filmkategori.

Opinionsbildningsfilmer

Med syfte att påverka eller skapa debatt.

Varumärkesfilmer – företag och verksamheter

Marknadsför företag/verksamheter, såväl privata som allmänägda. Kan vara en varumärkesbyggande film, en företags-/verksamhetspresentation etc.

 

PRINT

 • Tävlande trycksaker ska ha publicerats någon gång under perioden januari 2023 till och med 31 maj 2024.
 • Magasin, tidningar och tidskrifter kan tävla år efter år i Publishingpriset, dock inte med samma nummer (utgåva) som året innan.
 • En trycksak – tex en tidning, en årsredovisning, ett informationsmaterial etc – kan även tävla med en digital version (pdf) och med sin webb.
 • En tidning/tidskrift kan tävla med fler än en utgåva per år om den ena är en specialutgåva, som radikalt avviker från de reguljära.
 • En reviderad upplaga av till exempel en bok kan tävla, även om en tidigare upplaga tävlat förut.
 • Trycksaker som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla, eftersom de inte går att bedöma (och rangordna) enligt tävlingens samtliga bedömningskriterier.

BÖCKER

Fackböcker reportage och berättelser

Böcker som innehåller reportage eller berättelser. Exempel: antologier, bildberättelser, biografier.

Fackböcker (övriga)

Böcker med faktainnehåll, böcker som inte är skönlitterära – hit hör även handböcker, kokböcker, läromedel etc.

Jubileumsskrifter och verksamhetshistoria

Böcker (motsvarande) som belyser en verksamhets eller ett företags historia och/eller ett jubileum.

Praktverk

Böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format. Kallas även bildverk eller coffee table books.

MAGASIN/TIDNINGAR/TIDSKRIFTER

Kundtidningar

Tidningar som distribueras gratis till kunder och kundämnen.

Magasin geografiska områden

Regelbundet distribuerade magasin (inklusive tabloider och bokasin) med bevakning av ett avgränsat område, till exempel en stad eller en geografisk region.

Medborgartidningar

Gratistidningar som distribueras till hushåll inom ett geografiskt avgränsat område med information från avsändaren, som kan vara kommun, administrativ region, idédriven organisation (till exempel församling, förening) eller liknande.

Medlemstidningar

Tidningar som huvudsakligen distribueras till medlemmar i en förening, organisation etc.

Personal- och verksamhetstidningar

Tidningar som huvudsakligen distribueras till personal men även kan vara kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare en kommun etc, och som belyser ett företag eller en verksamhet.

Tidningar (övriga)

Tidningar (inklusive bokasin) som inte inte i första hand hör till någon av de andra tidningskategorierna.

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisningar och rapporter börsnoterade företag

Från privata eller allmänägda börsnoterade företag.

Årsredovisningar och rapporter kommersiella företag

Från privata eller allmänägda icke börsnoterade företag.

Årsredovisningar och rapporter icke kommersiella verksamheter

Från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc.

YTTERLIGARE PRINTKATEGORIER

Informationstrycksaker

Upplyser eller informerar om sakförhållanden, samhällsfrågor, företeelser, verksamheter, forskningsresultat etc och hör inte i första hand till någon annan printkategori.

Kataloger

Utställningskataloger, produktkataloger, säsongsprogram, utbildningskataloger etc.

 

WEBB

 • Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, Facebook-sidor, pdf:er eller liknande. Pdf:er tävlar i tävlingsavdelningen Digital publikation, se ovan.
 • Tävlande webbplatser ska huvudsakligen vara på svenska eller engelska.
 • En webbplats kan tävla upprepade gånger i Publishingpriset. Att en sajt har tävlat i Publishingpriset innan 2024 utgör inget hinder för att anmäla den till årets tävling.
 • En tydligt avgränsad del av en webbplats kan tävla som ett separat bidrag.
 • En webbtidning kan tävla med även med en printversion och med en publicerad pdf (Digital publikation).
 • Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 31 maj 2024 och året ut.
 • Webbplatser som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla, eftersom de inte går att bedöma (och rangordna) enligt tävlingens samtliga bedömningskriterier.

Informationssajter

Upplyser eller informerar om sakförhållanden, samhällsfrågor, företeelser, verksamheter, forskningsresultat etc och hör inte i första hand till någon annan webbkategori.

Sajter som marknadsför besöksmål och evenemang

Marknadsför ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning, ett evenemang etc till potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

Sajter som marknadsför föreningar och organisationer

Marknadsför föreningar och organisationer av olika slag.

Sajter som marknadsför företag och verksamheter

Marknadsför företag eller verksamheter, såväl privata som allmänägda.

Sajter som marknadsför produkter och tjänster

Marknadsför huvudsakligen produkter, tjänster och/eller service av olika slag.

Utbildnings- och instruktionssajter

Handledningar (motsvarande) i webbform med syfte att förmedla kunskaper/färdigheter.

Webbtidningar

Webbplatser som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare etc. Publicerade pdf:er av tidningar tävlar i avdelningen Digital publikation.

Årsredovisningar och rapporter

Webbplats (alternativt tydligt avgränsad del av en webbplats) som är en årsredovisning och/eller en rapport.

 

PUBLISHINGPRISET STUDENT

 • Denna tävlingsavdelning är för dig som studerar på eftergymnasial utbildning.
 • Tävlingsbidrag ska vara på svenska eller engelska, alternativt vara försedda med undertexter på engelska eller svenska.
 • Tävlande bidrag måste finnas tillgängliga för juryns ledamöter senast från 31 maj 2024 och året ut.
 • Tävlingsbidrag kan ha en fiktiv avsändare och mottagare. Om tävlingsbidraget har koppling till ett företag, en organisation, en verksamhet etc ska tävlande student(er) ha fått godkänt att anmäla bidraget till tävlingen.
 • Då tävlingskategorierna i Publishingpriset Student är vida, så krävs tydliga beskrivningar av syfte och målgrupp vid anmälan.
 • Tävlingsbidragen bedöms utifrån samma bedömningskriterier som övriga tävlande filmer och annonser.

Annons – Student

En annons som marknadsför en produkt, tjänst eller företeelse eller syftar till att väcka opinion.

Film – Student

En film som marknadsför en produkt, tjänst eller företeelse eller syftar till att väcka opinion.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset® och PP-märket® är registrerade varumärken • Copyright © 1990–2024 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Utvecklad av WebbPlatsen