Tävlingskategorier

Kategorier i Publishingpriset 2019

Ett specifikt tävlingsbidrag kan tävla i enbart en kategori. Om du tycker att ditt tävlingsbidrag passar i flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Vi gör kontroller löpande under inlämningsperioden, och om vi flyttar ditt bidrag till en annan kategori, så meddelar vi dig.

FILMKATEGORIER

Detta tävlingsområde omfattar filmer/videor som kan ses via en webbläsare.

• Filmer som marknadsför destinationer

Filmer som beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare/inflyttare/företagsetableringar.

• Filmer som marknadsför företag/verksamheter

Filmer som marknadsför företag (motsv), såväl privata som allmänägda. Kan till exempel vara en företagspresentation.

• Filmer som marknadsför föreningar/organisationer

Filmer som marknadsför organisationer av olika slag. Hit hör idéburen sektor.

• Filmer som marknadsför produkter NY

Filmer som marknadsför produkter av olika slag.

• Filmer som marknadsför tjänster

Filmer som marknadsför tjänster och service av olika slag.

• Informationsfilmer

Filmer som upplyser eller informerar och som inte i första hand hör till någon annan filmkategori.

• Opinionsbildningsfilmer

Filmer med syfte att påverka eller skapa debatt.

• Utbildnings-/instruktionsfilmer

Filmer som förmedlar kunskaper och/eller färdigheter.

PRINTKATEGORIER

– För att ett tävlingsbidrag ska räknas som magasin, tidning eller tidskrift krävs att det utkommer med minst två nummer per år. Magasin/tidningar/tidskrifter med glesare utgivning hör till kategorin Infomagasin/one-shot-magasin. Se också under Bokasin och Magaloger nedan.
– Trycksaker som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

• Besöks-/reseguider

Trycksaker vars huvudsyfte är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare. Exempel: museiguider, naturguider, restaurangguider och turistguider.

• Bokasin

Magasin med bokkänsla, trycksaker som kombinerar egenskaper från böcker och magasin. Kallas ibland boktidning, bookazine, bookmag, magbook. Denna kategori omfattar såväl periodiska bokasin som singelutgivna.

• Fackböcker

Böcker med faktainnehåll, dvs böcker som inte är skönlitterära.

• Fackböcker för barn och unga

Böcker med faktainnehåll, dvs böcker som inte är skönlitterära.

• Handböcker/läromedel

Böcker eller häften avsedda att användas i undervisning eller vid självstudier.

• Infomagasin/one-shot-magasin

Tidskriftsliknande produkter av engångskaraktär eller med högst ett nummer per år.

• Informationstrycksaker

Trycksaker vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om produkter, tjänster, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan printkategori.

• Kataloger

Häften eller böcker som presenterar varor eller tjänster (motsv).

• Kokböcker

Böcker om mat. En förutsättning för att räknas till denna kategori är att boken innehåller recept.

• Kundtidningar

Tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen.
Jämför kategorin Verksamhetstidningar.

• Magaloger NY

Kataloger med magasinkänsla, trycksaker som kombinerar egenskaper från magasin och kataloger, som presenterar redaktionellt innehåll – inte bara produkter (motsv). Denna kategori omfattar såväl periodiska magaloger som singelutgivna.

• Magasin geografiska områden

Periodiskt utkommande magasin med journalistisk bevakning av ett geografiskt avgränsat område, till exempel en storstad, en region eller en landsända.

• Medborgartidningar

Gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till hushåll inom ett geografiskt avgränsat område. Avsändare kan vara kommun, landsting, region, idédriven organisation (exempel: församling, förening) eller en privat aktör.

• Medlemstidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc.

• Personaltidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudsakliga målgrupp är personalen på ett företag, en kommun etc. Jämför kategorin Verksamhetstidningar.

• Praktverk

Böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format.

• Programkataloger

Utbudsbeskrivningar från teatrar, opera- och musikscener, festivaler och liknande.
Se även Utbildningskataloger.

• Rapporter

Trycksaker som redogör för ett projekt, ett utfört uppdrag eller för en undersökning eller liknande och som inte i första hand hör till någon annan printkategori. Exempel: forskningsrapporter, projektredovisningar, årsrapporter av olika slag.

• Reportage/berättelser i bokform

Böcker med reportage eller berättelser. Exempel: antologier, bildberättelser, biografier.

• Tidningsbilagor

Sporadiskt distribuerade bilagor med redaktionellt innehåll och annonser som medföljer dagstidningar eller liknande.

• Tidskrifter/magasin

Tidningar eller tidskrifter som inte tillhör någon av de andra tidnings-/tidskriftskategorierna.
(I tidigare årgångar av Publishingpriset har denna kategori haft namnet Facktidningar/specialtidningar.)

• Utbildningskataloger

Utbudsbeskrivningar från universitet, högskola, gymnasium, kursinstitut etc.

• Verksamhetshistoria i bokform

Böcker som belyser en verksamhets eller ett företags historia. Kan, men behöver inte, vara jubileumsböcker.

• Verksamhetspresentationer NY

Publikationer som belyser en verksamhet. Exempel: företagspresentationer.

• Verksamhetstidningar

Tidningar eller tidskrifter som belyser en verksamhet och som distribueras till de flesta av följande grupper: personal, kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare.

• Årsredovisningar allmänägda företag

Årsredovisningar från allmänägda företag som inte är börsnoterade.

• Årsredovisningar börsbolag

Årsredovisningar från bolag som är inregistrerade på fondbörs.

• Årsredovisningar privat sektor

Årsredovisningar från privata företag som inte är börsnoterade.

• Årsredovisningar/verksamhetsberättelser övriga

Årsredovisningar/verksamhetsberättelser från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc. Observera att årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.

WEBBPLATSKATEGORIER

– Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, Facebook-sidor eller pdf:er.
– En webbplats kan – precis som tidningar och tidskrifter – tävla upprepade gånger i Publishingpriset. Att en sajt har tävlat i Publishingpriset innan 2019 utgör inget hinder för att anmäla den till årets tävling.
– Om en tävlande webbplats inte finns tillgänglig för allmänheten utan kostnad, måste juryn via en länk få åtkomst till den senast från 31 maj 2019 och fram till en månad efter prisutdelningen.
– Webbplatser som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

• Informationssajter

Webbplatser som upplyser eller informerar och som inte i första hand hör till någon annan webbkategori.

• Kampanjsajter

Webbplatser som påverkar, skapar debatt eller väcker intresse för produkter, tjänster, verksamheter etc. Eftersom kampanjsajter oftast ligger ute under en begränsad period, påminner vi här om tävlingsbestämmelsen att sajter måste finnas tillgängliga året ut för att kunna delta i tävlingen.

• Sajter som marknadsför destinationer NY

Webbplatser som beskriver en plats – till exempel ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning – för potentiella besökare.

• Sajter som marknadsför föreningar/organisationer NY

Webbplatser som marknadsför föreningar och organisationer av olika slag.

• Sajter som marknadsför produkter

Webbplatser som marknadsför produkter av olika slag.

• Sajter som marknadsför tjänster

Webbplatser som marknadsför tjänster av olika slag.

• Tidnings-/tidskriftswebbplatser

Webbplatser som drivs av en tryckt tidning eller tidskrift.
Jämför kategorin Webbtidningar/webbtidskrifter.

• Utbildnings-/instruktionssajter

Webbplatser som presenterar kunskaper och/eller färdigheter.

• Webbtidningar/webbtidskrifter

Webbplatser som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare etc och som inte drivs av en tryckt tidning eller tidskrift.
Jämför kategorin Tidnings-/tidskriftswebbplatser.

• Årsredovisningar

Webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del) som är en årsredovisning från börsbolag, företag, organisation, myndighet etc.

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda • Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset ® är ett registrerat varumärke • Copyright © 1990–2019 • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen