Tävlingskategorier

Kategorier i Publishingpriset 2018

Ett specifikt tävlingsbidrag kan tävla i enbart en kategori. Om du tycker att ditt tävlingsbidrag passar i flera kategorier, välj den som du bedömer passar bäst. Vi gör kontroller löpande under inlämningsperioden, och om vi flyttar ditt bidrag till en annan kategori, så meddelar vi dig.

 

E-PUBLIKATIONER

Detta tävlingsområde omfattar pdf:er (motsv) publicerade för läsning på skärm. En publikation som även publiceras som trycksak kan inte tävla som e-publikation. Publikationer som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

• Informationshäften

Digitala häften som informerar om produkter, tjänster, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan e-publikationskategori.

• Rapporter/redovisningar

Digitala rapporter/redovisningar som redogör för projekt, uppdrag, undersökning eller liknande. Exempel: forskningsrapporter, projektredovisningar, årsrapporter av olika slag.

• Tidningar/tidskrifter/magasin

Digitala tidningar, tidskrifter eller magasin.

• Årsredovisningar

Digitala årsredovisningar (med fullständig finansiell redovisning).

 

FILMER

Detta tävlingsområde omfattar filmer/videor som kan ses via en webbläsare.

• Filmer som marknadsför destinationer

Filmer som beskriver ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc för potentiella besökare.

• Filmer som marknadsför organisationer

Filmer som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Filmer som marknadsför företag

Filmer som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Filmer som marknadsför produkter

Filmer som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Filmer som marknadsför tjänster

Filmer som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Informationsfilmer

Filmer som upplyser eller informerar och som inte i första hand hör till någon annan filmkategori.

• Opinionsbildningsfilmer

Filmer som påverkar eller skapar debatt.

• Utbildnings-/instruktionsfilmer

Filmer som förmedlar kunskaper och/eller färdigheter.

 

PRINT

– För att ett tävlingsbidrag ska räknas som magasin, tidning eller tidskrift krävs att det utkommer med minst två nummer per år.
Kategori för magasin/tidningar/tidskrifter med glesare utgivning är Infomagasin/one-shot-magasin. Se också under Bokasin nedan.
– Trycksaker som enbart innehåller text eller enbart innehåller bild kan inte tävla.

• Besöksguider/reseguider

Trycksaker vars huvudsyfte är att marknadsföra ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc till potentiella besökare. Exempel: museiguider, naturguider, restaurangguider och turistguider.

• Bokasin

Magasin med bokkänsla, trycksaker som kombinerar egenskaper från böcker och magasin. Denna kategori omfattar såväl periodiska bokasin som singelutgivna.

• Fackböcker

Böcker med faktainnehåll, dvs böcker som inte är skönlitterära.

• Fackböcker för barn och unga

Böcker med faktainnehåll, dvs böcker som inte är skönlitterära.

• Handböcker/läromedel

Böcker eller häften avsedda att användas i undervisning eller vid självstudier.

• Helgbilagor/weekendmagasin

Regelbundet publicerade redaktionella bilagor i dagstidningar.

• Hållbarhetsredovisningar

Redovisningar av företags eller organisationers ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvarstaganden.

• Infomagasin/one-shot-magasin

Tidskriftsliknande produkter av engångskaraktär eller med högst ett nummer per år.

• Informationstrycksaker

Trycksaker vars huvudsyfte är att upplysa eller informera om produkter, tjänster, verksamheter etc och som inte i första hand hör till någon annan printkategori.

• Kataloger/program

Häften eller böcker som detaljerat och strukturerat beskriver ett sortiment av produkter, tjänster etc. Exempel: produktkataloger, utbudsbeskrivningar från universitet, högskola, gymnasium, kursinstitut, teatrar och operahus etc.

• Kokböcker

Böcker om mat. En förutsättning för att räknas till denna kategori är att boken innehåller recept.

• Kundtidningar

Tidningar eller tidskrifter som distribueras gratis till kunder och kundämnen.

• Magasin geografiska områden

Periodiskt utkommande magasin med journalistisk bevakning av ett geografiskt avgränsat område, till exempel en storstad, en region eller en landsända.

• Medborgartidningar

Gratistidningar eller gratistidskrifter som distribueras till samtliga hushåll inom ett geografiskt avgränsat område. Avsändare kan vara kommun, landsting, region, idédriven organisation (exempel: församlingstidning) eller en privat aktör.

• Medlemstidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc.

• Personaltidningar

Tidningar eller tidskrifter vars huvudsakliga målgrupp är personalen på ett företag, en kommun etc.

• Praktverk

Böcker i exklusivt utförande, ofta med stora bilder och i stort format.

• Rapporter

Trycksaker som redogör för ett projekt, ett utfört uppdrag eller för en undersökning eller liknande och som inte i första hand hör till någon annan printkategori. Exempel: forskningsrapporter, projektredovisningar, årsrapporter av olika slag.

• Reportage/berättelser i bokform

Böcker som är just det som kategorinamnet beskriver. Exempel: antologier, biografier.

• Tidningsbilagor

Sporadiskt distribuerade bilagor med redaktionellt innehåll och annonser som medföljer dagstidningar eller liknande.

• Tidskrifter/magasin

Tidningar eller tidskrifter som inte tillhör någon av de andra tidnings-/tidskriftskategorierna.
(I tidigare årgångar av Publishingpriset har denna kategori haft namnet Facktidningar/specialtidningar.)

• Verksamhetshistoria i bokform

Böcker som belyser en verksamhets eller ett företags  historia. Kan, men behöver inte, vara jubileumsböcker.

• Verksamhetstidningar

Tidningar eller tidskrifter som belyser en verksamhet och som distribueras till de flesta av följande grupper: personal, kunder, beslutsfattare, politiker, journalister och andra opinionsbildare.

• Årsredovisningar allmänägda företag

Årsredovisningar (med fullständig finansiell redovisning) från allmänägda företag.

• Årsredovisningar börsbolag

Årsredovisningar (med fullständig finansiell redovisning) från bolag som är inregistrerade på fondbörs.

• Årsredovisningar privat sektor

Årsredovisningar (med fullständig finansiell redovisning) från kommersiella företag – privata eller allmänägda – som inte är börsnoterade.

• Årsredovisningar/verksamhetsberättelser övriga

Årsredovisningar/verksamhetsberättelser (med fullständig finansiell redovisning) från organisationer, myndigheter, kommuner, idéburen sektor etc.

Observera att årsredovisningar för allmänägda kommersiella företag ska anmälas i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag.

Verksamhetsberättelser/årsrapporter som inte innehåller fullständig finansiell redovisning tävlar i kategorin Rapporter.

 

WEBBPLATSER

Detta tävlingsområde omfattar enbart webbplatser, det vill säga inte appar, Facebook-sidor eller pdf:er (beträffande årsredovisningar se dock nedan).

• Hållbarhetsredovisningar

Webbplatser med redovisning av ett företags eller en organisations ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvarstaganden.

• Informationssajter

Webbplatser som upplyser eller informerar och som inte i första hand hör till någon annan webbkategori.

• Kampanjsajter

Webbplatser som påverkar, skapar debatt eller väcker intresse för produkter, tjänster, verksamheter etc. Eftersom kampanjsajter oftast ligger ute under en begränsad period, påminner vi här om tävlingsbestämmelsen att sajter måste finnas tillgängliga året ut för att kunna delta i tävlingen.

• Medlemssajter

Webbplatser vars huvudmålgrupp är medlemmar i en förening, organisation etc.

• Sajter som marknadsför destinationer

Webbplatser som marknadsför ett land, en region, en stad, en kommun, en anläggning etc för potentiella besökare.

• Sajter som marknadsför organisationer

Webbplatser som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Sajter som marknadsför företag

Webbplatser som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Sajter som marknadsför produkter

Webbplatser som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Sajter som marknadsför tjänster

Webbplatser som gör just det som kategorinamnet beskriver.

• Utbildnings-/instruktionssajter

Webbplatser som förmedlar kunskaper och/eller färdigheter.

• Webbtidningar/webbtidskrifter

Webbplatser som innehåller redaktionellt material såsom intervjuer, reportage, artiklar, recensioner, notiser, insändare och liknande.

• Årsredovisningar

Webbplatser (alternativt tydligt avgränsad del) som innehåller en årsredovisning (med fullständig finansiell redovisning) från börsbolag, företag, organisation, myndighet etc. Den finansiella delen kan vara i pdf-form.

 

 

Till anmälan

SV – Sidfot

Publishingpriset AB, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda
Telefon 031-50 00 30
Publishingpriset är ett varumärke • Copyright © 1990–2018 Publishingpriset AB • All rights reserved
Etablerat 1990
kansliet@publishingpriset.org

Producerad med xSentio från WebbPlatsen